ITA ปี 63

1.แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงาน

     1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานภายใน 2 ไตรมาส คือไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4

     1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏกการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     1.2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ

     2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน

     2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏกการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน