บริจาคเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด พร้อมระบบเชื่อมต่อ