วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

          โรงพยาบาลบ้านหมอเป็นโรงพยาบาลคุณภาพ บริการดี ภาคีเข้มแข็ง

พันธกิจ

          1. พัฒนาระบบบริการให้ผ่านมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ

          2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

          3. เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่าย

          4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ค่านิยม

          S : Sufficient : ความพอเพียง คุ้มค่าคุ้มทุน ยังประโยชน์สูงสุด

          O : Organization Learning : องค์กรแห่งการเรียนรู้

          F : Focus on Health : สร้างเสริมสุขภาวะ ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา

          T : Team : การทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง

อัตลักษณ์

          ซื่อสัตย์ (Honesty) คือ ประพฤติตรง ไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมมีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึกลำเอียงหรืออคติ ผู้ที่มีความซื่อสัตย์ คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรง ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อองค์กร ต่อสังคม และต่อวิชาชีพ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

          สามัคคี (Harmony) คือ ความพร้อมเพรียงกัน รักใคร่ปรองดอง การทำ-พูด-คิด ต่อกันด้วยเมตตา มีน้ำใจแบ่งปัน พฤติสุจริต รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เคารพนับถือกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ผนึกกำลังกัน และเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

          พอเพียง (Sufficient) หลักการปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ที่สำคัญ ได้แก่ รู้จักประหยัด พึ่งพาตนเอง ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า คุ้มทุน มีเหตุผล หลีกเลี่ยง การแข่งขันอย่างรุนแรง แสวงหาความรู้ เพื่อให้มีรายได้เพียงพอ เลือกใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับสังคม และมุ่งลดรายจ่าย