วิสัยทัศน์ (Vision)

     เป็นองค์กรแห่งความสุขมีคุณภาพ สร้างสรรค์เทคโนโลยี ภาคีเข้มแข็งประชาชนไว้วางใจ รอบรู้สุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งความสุข

2. พัฒนาระบบบริการให้ผ่านมาตรฐานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีในโรงพยาบาลด้านสุขภาพและสารสนเทศ

4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการสุขภาพ

5. พัฒนาองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ(HLO)ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLP)

ค่านิยม

 “BMHOS”

B    =    Balance            :     ความสมดุล (สมดุลงาน+คน)

M   =    Moving forward :     ก้าวไปข้างหน้าอย่างทรงพลัง

H    =    Health Literacy :     ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HL)

O   =    Originality         :     ความริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำสิ่งใหม่

S    =    Standard          :     มาตรฐานและคุณภาพบริการ

อัตลักษณ์

          ซื่อสัตย์ (Honesty) คือ ประพฤติตรง ไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมมีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึกลำเอียงหรืออคติ ผู้ที่มีความซื่อสัตย์ คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรง ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อองค์กร ต่อสังคม และต่อวิชาชีพ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

          สามัคคี (Harmony) คือ ความพร้อมเพรียงกัน รักใคร่ปรองดอง การทำ-พูด-คิด ต่อกันด้วยเมตตา มีน้ำใจแบ่งปัน พฤติสุจริต รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เคารพนับถือกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ผนึกกำลังกัน และเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

          พอเพียง (Sufficient) หลักการปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ที่สำคัญ ได้แก่ รู้จักประหยัด พึ่งพาตนเอง ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า คุ้มทุน มีเหตุผล หลีกเลี่ยง การแข่งขันอย่างรุนแรง แสวงหาความรู้ เพื่อให้มีรายได้เพียงพอ เลือกใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับสังคม และมุ่งลดรายจ่าย