โรงพยาบาล ได้รับการรับรอง โดยสถาบันต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน

1.ผ่านการรับรองรางวัลสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานระดับทอง จากกรมอนามัย ปี 2543

2.ได้รับรางวัลหมู่บ้านสาธารณสุขมูลฐานดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2543

3.ผ่านการรับรองน้ำประปาดื่มได้ จากกรมอนามัย ปี 2544

4.ศูนย์สุขภาพชุมชน (ในโรงพยาบาล) ต้นแบบจังหวัดสระบุรี ปี 2545

5.ผ่านการรับรองโรงครัวดีมาก จากกรมอนามัย ปี 2549

6.ชุมชนสร้างเสริมสุขภาพใจ ดีเด่นระดับเขต ปี 2547 และ 2549

7.ได้รับรางวัล Thailand Modern Nice Office in Action Award แห่ง แรกของประเทศไทย

8.ผ่านการประเมินโรงพยาบาล 5 ส ยอดเยี่ยม ระดับป้ายทอง

9.ได้รับรางวัล Thailand Modern Nice Office in Action Award แห่ง แรกของประเทศไทย

10.ผ่านการประเมินโรงพยาบาล 5 ส ยอดเยี่ยม ระดับป้ายทอง

11.ผ่านการพัฒนาและรับรองโรงพยาบาลคุณภาพ ปี 2550

12.รางวัลสถานที่ทำงานดีเด่น ด้านการให้บริการเป็นเลิศ ระดับ 5 ดาว จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพขั้นพื้นฐาน